Cập nhật ngày 31/10/2012,10:42:23

Một chi bộ làm tốt công tác tham gia đóng góp ý kiến theo tinh thần nghị quyết trung ương 4

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng đã đề ra bốn nhóm giải pháp. Trong đó đặt lên hàng đầu nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Thực hiện tốt nhóm giải pháp tiến hành tự phê bình và phê bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt những nhóm giải pháp khác. Cùng với 22 chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, chi bộ phòng Kế hoạch đã tổ chức Hội nghị thảo luận sôi nổi và thống nhất đóng góp ý kiến cho tập thể và cá nhân của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tập trung vào vấn đề lớn hiện nay:

Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã thể hiện sự kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng CNXH, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; nghiêm túc chấp hành, kịp thời cụ thể hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng bộ.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty luôn đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong đơn vị có phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và có bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau.

Về thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy vai trò tập thể và cá nhân người đứng đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao; tất cả hành động vì lợi ích của doanh nghiệp. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nỗ lực lãnh đạo, điều hành nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh điện năng phục vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn trong doanh nghiệp; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

mot-chi-bo-lam-tot-cong-tac-tham-gia-dong-gop-y-kien-theo-tinh-than-nghi-quyet-trung-uong-4-001_resize

Chi bộ Kế hoạch và các đoàn thể tham gia góp ý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Cũng tại hội nghị này chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến cho cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy luôn giữ vững lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt và đầy đủ các quy chế, quy định. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực xây dựng và tạo được sự đoàn kết thống nhất cao, chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Định hướng cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động. Có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, gần gũi, chan hòa cùng mọi người. Chấp hành nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm, tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tin yêu, mến phục.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý: các đồng chí trong Ban Thường vụ đã thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, coi công tác cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ theo đúng tinh thần của Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Về thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: Giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò của người đứng đầu, phát huy dân chủ trong Đảng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy và của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm cá nhân, tận tâm với công việc, không đối phó, đùn đẩy trách nhiệm, không độc đoán, chuyên quyền; đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể, tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh điện năng.

Từ Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến của chi bộ Kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã khẳng định rõ, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, biện pháp căn bản để xây dựng, củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, giải pháp quan trọng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên,... Đây là công việc thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên, cho nên tự phê bình và phê bình chủ yếu dựa trên sự tự giác của tổ chức đảng và đảng viên.
Kế Hoạch
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày
Tra Cứu Tiền Điện
EVN & Khách hàng
Hệ Thống Hiển Thị Thông Tin Thông Báo EVNCPC
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Điện lần
Hệ thống ISO 9001:2000
Các dịch vụ thanh toán tiền điện ABBank
Video clips
Vui lòng tải Flash Player để xem clip này.
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế qua nguồn thông tin nào ?
Tìm kiếm
Từ các website khác
Báo, tạp chí
Truyền hình
Khác
Binh chon tham do y kien
Ket qua tham do y kien

Thống kê truy cập
Trực tuyến
9
Trong ngày
667
Trong tháng
667
Lũy kế
1916939