Cập nhật ngày 24/12/2012,11:14:05

Chi bộ Điện lực A Lưới: Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, phê bình theo tinh thần Nghị Quyết TW4

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành TW Đảng ( khóa XI ) đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’’. Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng. Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Nghị quyết tập trung vào 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay là: 1/ Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 2/ Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp TW, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 3/ Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

chi-bo-dien-luc-a-luoi-to-chuc-hoi-nghi-kiem-diem-phe-binh-theo-tinh-than-nghi-quyet-tw4-DSCN0163

Bí thư chi bộ khai mạc Hội nghị

Để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, trở thành kim chỉ nam trong sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng về công tác giáo dục tư tưởng chính trị và xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ủy Công ty đã có kế hoạch số 03-KH/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết này. Thực hiện kế hoạch thì trong tháng 5/2012 toàn thể đảng viên chi bộ đã được học tập và quán triệt toàn bộ nội dung của nghị quyết. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 03 và chỉ đạo của Đảng ủy Công ty tại công văn số 23- CV/ĐU ngày 29/10/2012, ngày 14/12/2012 Chi bộ Điện Lực A Lưới tổ chức hội nghị tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI ). Đây là dịp để tập thể Chi bộ và cán bộ đảng viên tự đánh giá, nhìn lại mình về bản lĩnh chính trị, đạo đức , lối sống, về công tác cán bộ, mối quan hệ giữa chi ủy với chuyên môn và đoàn thể, xác định rõ trách nhiệm của các đồng chí trong chi ủy, lãnh đạo chuyên môn và đoàn thể, cán bộ chủ chốt và từng đảng viên trong tình hình hiện nay của Chi bộ, của đơn vị và các đoàn thể. Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm trang, dân chủ, bám sát ba vấn đề cấp bách đã được xác định trong Nghị Quyết TW4 và gợi mở của Đảng ủy Công ty. Các đồng chí đảng viên đã phát huy tinh thần phê và tự phê bình để nghiêm túc kiểm điểm, việc góp ý, kiểm điểm, phê bình cho đồng chí mình có trách nhiệm, khách quan, công tâm với tinh thần xây dựng cao. 

chi-bo-dien-luc-a-luoi-to-chuc-hoi-nghi-kiem-diem-phe-binh-theo-tinh-than-nghi-quyet-tw4-DSCN0166

Chi ủy có sự chuẩn bị kỹ, đúng yêu cầu của Đảng ủy Công ty.

Nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân đảng viên bám sát ba vấn đề cấp bách đã được xác định trong Nghị Quyết TW4 và gợi mở của Đảng ủy Công ty cùng với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể và mỗi đảng viên nên Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Ngọc Tâm
Các tin khác:
Chọn ngày